ต่างศาสนิกและมุอัลลัฟ

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน

  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า

  • มีสุขภาพแข็งแรงและมีความประพฤติเรียบร้อย

  • ไม่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมอันนำไปสู่การก่อความไม่สงบ การกระทำที่แข็งกร้าว

การล่วงละเมิดใด ๆ และไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกประเภท

  • ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือถูกไล่ออกจากสถาบันอุดมศึกษาใด ๆ

  • ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2562

  • ไม่เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาอื่นใดอยู่แล้ว

  • นักศึกษาที่ได้รับทุนต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะหรือมหาวิทยาลัยกำหนดตลอดระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตร

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้สมัครทุน

  • เป็นนักศึกษาต่างศาสนิก

  • ต้องมีหนังสือรับรองการเข้ารับอิสลามจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (กรณีมุอัลลัฟ)