ทุนร้อยละ 50
จากค่าธรรมเนียมการศึกษา

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า

 • มีสุขภาพแข็งแรงและมีความประพฤติเรียบร้อย

 • ไม่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมอันนำไปสู่การก่อความไม่สงบ การกระทำที่แข็งกร้าว

การล่วงละเมิดใด ๆ และไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกประเภท

 • ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือถูกไล่ออกจากสถาบันอุดมศึกษาใด ๆ

 • ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2562

 • ไม่เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาอื่นใดอยู่แล้ว

 • นักศึกษาที่ได้รับทุนต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะหรือมหาวิทยาลัยกำหนดตลอดระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตร

เงื่อนไขของผู้รับทุน

 • ต้องเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยฟาฏอนี ภาคปกติ

 • ผู้รับทุนการศึกษาประเภทยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา จะต้องรักษาเกรดเฉลี่ยในแต่ละภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.0 เพื่อรับทุนต่อเนื่อง หากน้อยกว่าเกณฑ์ที่กำหนด หมดสิทธ์รับทุนทันที

 • ผู้รับทุนไม่สามารถซ้ำทุนใดๆภายในมหาวิทยาลัยในเวลาเดียวกัน

 • ผู้รับทุนการศึกษาหากลาออก พักการศึกษา หรือสิ้นสภาพการเป็นนักศึกษา กรณีที่ไม่สามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาหรือในกรณีขอยกเลิกการรับทุน จะต้องคืนเงินทุนการศึกษาที่ได้รับมาแล้วทั้งหมดให้กับสถาบัน เว้นแต่คณะกรรมการทุนการศึกษาจะพิจารณาเป็นอย่างอื่น

 • ผู้รับทุนการศึกษาจะต้องบำเพ็ญประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย โดยการช่วยงานตามหน่วยงาน ส่วนงาน สำนักวิชา ศูนย์ ฯลฯ ภายในมหาวิทยาลัยฟาฏอนีตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 • ผู้รับทุนต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะหรือมหาวิทยาลัยกำหนดตลอดระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตร


คุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้สมัครทุน

คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์

สาขาวิชาชะรีอะฮฺ

 • มีคะแนนเฉลี่ยระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไม่น้อยกว่า 2.75

 • มีคะแนนสอบวัดระดับความรู้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

 • กรณีเป็นบุตรผู้นำศาสนา หรือ ผู้นำท้องถิ่นจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • กรณีผู้สมัครมีฐานะอยากจน / ยากไร้ / รายได้น้อย (ต้องมีหนังสือรับรองจากผู้นำท้องถิ่น)

สาขาวิชาอุศูลุดดีน (หลักสูตรนานาชาติ)

 • มีคะแนนเฉลี่ยระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไม่น้อยกว่า 2.75

 • มีคะแนนสอบวัดระดับความรู้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

 • กรณีเป็นบุตรผู้นำศาสนา หรือ ผู้นำท้องถิ่นจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สาขาวิชาอิสลามศึกษา

 • มีคะแนนเฉลี่ยระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไม่น้อยกว่า 2.75

 • มีคะแนนสอบวัดระดับความรู้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

 • กรณีเป็นบุตรผู้นำศาสนา หรือ ผู้นำท้องถิ่นจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สาขาวิชานิติศาสตร์

 • มีคะแนนเฉลี่ยระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไม่น้อยกว่า 3.00

 • ผ่านการสอบวัดระดับความรู้ตามสาขาวิชากำหนด

สาขาวิชาอัลกุรอานและอัสสุนนะฮฺ (หลักสูตรนานาชาติ)

 • มีคะแนนเฉลี่ยระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไม่น้อยกว่า 2.75

 • มีคะแนนสอบวัดระดับความรู้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขาวิชาภาษาอาหรับ (หลักสูตรนานาชาติ)

 • มีคะแนนเฉลี่ยระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไม่น้อยกว่า 3.00

 • ผ่านการสอบวัดระดับทางภาษาอาหรับ ได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

 • มีคะแนนเฉลี่ยระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไม่น้อยกว่า 2.5

 • เป็นนักกิจกรรมหรือจิตอาสาจะพิจารณาเป็นพิเศษ(มีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือบุคคลเกี่ยวข้อง

 • เป็นนักเรียนเรียนดี ฐานะยากจน หรือเด็กกำพร้า

 • นักศึกษาที่มีหนังสือรับรองจากอาจารย์ในสาขาวิชาจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • หรือตามที่ทางคณะกรรมการประจำสาขาวิชาพิจารณา

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร (หลักสูตรนานาชาติ)

 • มีคะแนนเฉลี่ยระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไม่น้อยกว่า 3.00

 • ผ่านการสอบข้อเขียนด้านเศรษฐศาสตร์ (ใช้ภาษาอังกฤษ) ได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

 • ผ่านการสอบสัมภาษณ์โดยใช้ภาษาไทยและอังกฤษ ได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 และคัดเลือกผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดตามจำนวนทุน

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ)

 • มีคะแนนเฉลี่ยระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไม่น้อยกว่า 3.50

 • ผ่านการสอบข้อเขียน (Placement Test) ได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

 • ผ่านการนำเสนอรอบ Port Folio ในระดับดีเยี่ยม

สาขาวิชาภาษามลายู (หลักสูตรนานาชาติ)

 • มีคะแนนเฉลี่ยระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไม่น้อยกว่า 2.50

 • ผ่านการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ด้านภาษามลายูและภาษาอินโดนีเซีย ได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

 • หรือตามที่ทางคณะกรรมการประจำสาขาวิชาพิจารณา

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

 • มีคะแนนเฉลี่ยระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไม่น้อยกว่า 2.75

 • มีคะแนนสอบข้อเขียน สัมภาษณ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

 • นำเสนอแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) และ สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ (หลักสูตรนานาชาติ)

 • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายในแผนการเรียนของวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือศิลป์ - คำนวณ หรือแผนการเรียนที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันการศึกษาที่รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า

 • มีคะแนนเฉลี่ยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) 6 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.50

 • ผ่านการทดสอบการวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (English Placement Test)

 • หากผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ใน ข้อ 3 ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์

 • ผลการพิจารณาทุนการศึกษาให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดสรรทุนของคณะ

สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาล

 • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายในแผนการเรียนของวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่า

 • มีคะแนนเฉลี่ยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) 6 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.50

 • ผลการพิจารณาทุนการศึกษาให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดสรรทุนของคณะ

คณะศึกษาศาสตร์

สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา

 • คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.50

 • ผ่านการสอบวัดระดับความรู้ด้านอิสลามศึกษา และสอบวัดแววความเป็นครู

 • หรือเป็นไปตามดุลพินิจของคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาในสาขาวิชา

 • ผลการพิจารณาทุนให้การศึกษาให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการจัดสรรทุนคณะศึกษาศาสตร์

สาขาวิชาการสอนภาษาอาหรับ

 • คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.50

 • ผ่านการสอบวัดระดับความรู้ด้านอิสลามศึกษา และสอบวัดแววความเป็นครู

 • หรือเป็นไปตามดุลพินิจของคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาในสาขาวิชา

 • ผลการพิจารณาทุนให้การศึกษาให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการจัดสรรทุนคณะศึกษาศาสตร์

สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป

 • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทย์-คณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่า

 • มีผลการเรียนเฉลี่ยในวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 2.50

 • หรือเป็นไปตามดุลพินิจของคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาในสาขาวิชา

 • ผ่านการสอบสัมภาษณ์จากคณะกรรมการสาขาวิชา

 • มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

สาขาวิชาเคมี

 • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทย์-คณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่า

 • มีคะแนนเฉลี่ยระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทย์-คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.75

 • หรือเป็นไปตามดุลพินิจของคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษา

 • ผ่านการสอบสัมภาษณ์จากคณะกรรมการสาขาวิชา

สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

 • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมด้านภาษาต่างประเทศไม่น้อยกว่า 3.00

 • มีคะแนนผลการสอบด้านภาษาอังกฤษ หรือผ่านเกณฑ์การสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้กำหนด ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะไม่น้อยกว่า 70 คะแนนขึ้นไป

 • มีความประพฤติดี โดยได้รับการรับรองจากหัวหน้าชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้นำทางศาสนา

สาขาวิชาการสอนภาษามลายูและเทคโนโลยีการศึกษา

 • คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.00

 • ผ่านการสอบวัดระดับความรู้ด้านภาษามลายู และสอบวัดแววความเป็นครู

 • หรือเป็นไปตามดุลพินิจของคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาในสาขาวิชา

 • ผลการพิจารณาทุนให้การศึกษาให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการจัดสรรทุนคณะศึกษาศาสตร์

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โดยมีคุณสมบัติต่อไปนี้

 • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00 ขึ้นไป

 • มีคะแนนผลการสอวัดความรู้พื้นฐานด้านการศึกษาปฐมวัยและผ่านเกณฑ์การสอบสัมภาษณ์จากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 70 คะแนนขึ้นไป