ทุน Tahfiz al quran

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า

 • มีสุขภาพแข็งแรงและมีความประพฤติเรียบร้อย

 • ไม่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมอันนำไปสู่การก่อความไม่สงบ การกระทำที่แข็งกร้าว

การล่วงละเมิดใด ๆ และไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกประเภท

 • ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือถูกไล่ออกจากสถาบันอุดมศึกษาใด ๆ

 • ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2562

 • ไม่เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาอื่นใดอยู่แล้ว

 • นักศึกษาที่ได้รับทุนต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะหรือมหาวิทยาลัยกำหนดตลอดระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตร

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้สมัครทุน

 • ต้องมีหนังสือรับรอง (ใบชาฮาดะห์)

 • ต้องเข้าทำการทดสอบตามมหาวิทยาลัยกำหนด

 • ต้องเข้าทำการทดสอบทุกภาคการศึกษาเพื่อรับทุนต่อเนื่อง

 • ต้องผ่านการทดสอบร้อยละ 80 ของคะแนนสอบ

 • กำหนดข้อสอบ 10 คำถาม (โดยการต่ออายะห์)